Головна сторінка

Дебати Київські клуби Турніри Галерея Матеріали "Столиця" Форум

Федерація Дебатів "Столиця"


За додатковою інформацією та з будь-яких питань щодо діяльності ФД "СТОЛИЦЯ" звертайтеся до Комітету молодіжних та дитячих громадських організацій міста Києва - адреса: вул. Горького, 45, оф. 8;
тел. 220-07-88; 568-03-57.

Інтернет сайт - http://kyiv.debate.com.ua; Електронна пошта - fd_stolytsya@ukrpost.net


Мета Федерації

Мета Програми "Федерація Дебатів "Столиця" - забезпечити учням і викладачам можливість обговорювати питання, що мають вплив на їхнє життя і розвиток суспільства; створити широку мережу клубів дебатів, що заохочували б участь у своїй діяльності представників усіх прошарків суспільства. Метою проекту є розвиток дебатів у м. Києві, зокрема в рамках системи загальної середньої освіти Києва.

Дебати - ефективний засіб розвитку здатності виражати свою думку, толератності до поглядів інших зокрема та особистості взагалі. Програма надає учням, студентам і викладачам можливість обговорити питання, що мають безпосередній вплив на їхнє життя і майбутнє суспільства. Автори Проекту переконані, що вільне і відкрите обговорення винятково важливо для розвитку демократичного суспільства.

"Дебати" - це інтелектуальна гра, в яку грають тисячі студентів та школярів в усьому світі. В основі даної гри лежить мовна суперечка, проте вона є формалізованою, підкореною певним правилам. Дебати являють собою змагання двох команд, що відстоюють протилежні думки та намагаються переконати в правильності своєї позиції суддю (суддів), який(і) й визначає(ють) переможця. Дебати дозволяють обговорювати різноманітні за своїм спектром - моральні, політичні, юридичні, соціальні, економічні, а також часом - минулі, теперішні, майбутні проблеми. Дану тезу підтверджують приклади тем, що використовуються в Дебатах: "Навчання у старших класах повинно бути профільним", "Держава повинна запровадити контроль за доступом до мережі Інтернет", "ООН має розширити захист культурних прав", "Технічний прогрес веде до загибелі цивілізації" (на практиці дебатні технології використовуються в навчальному процесі для підготовки та вивчення конкретних тем дисциплін навчального плану - історія, економіка, право, екологія тощо).

Термін "дебати" є полісемантичним. Традиційно слово "дебати" позначає мовну суперечку, а його синонімами є слова "дискусія", "полеміка". В Проекті йде мова про гру "Дебати", а також соціальну спільноту, що формується навколо цієї гри (дебатну громаду, субкультуру).

Цільова аудиторія Проекту "Федерація Дебатів "Столиця"


Дебати розраховані на школярів різного віку. Школярі грають у Дебати як українською, так і англійською мовами, що сприяє вдосконаленню мовних навичок. До того ж гра Дебати несе й інші позитивні ефекти для школярів.

Ефекти Дебатів

Усі позитивні ефекти можна звести до кількох їх груп:
  • Накопичення нових знань - дебати дозволяють їх учасникам накопичити та систематизувати нові знання з історії, права, культури, релігії, філософії, політики та інших сфер суспільного життя, крім того дозволяють опрацювати технології пошуку інформації та сприяють виробленню системного та об'ємного бачення проблеми.
  • Розвиток критичного мислення - дебати виробляють вміння аналізувати, виявляти сильні та слабкі сторони тієї чи іншої тези, виробляти оптимальне рішення з урахуванням наявних ресурсів, давати оцінку фактам та поєднати їх у тенденцію, оцінювати наслідки та результати дій з точки зору їх ефективності.
  • Розвиток структурного мислення - дебати виховують вміння організувати мисленнєвий процес, структурно викласти свої думки, будувати логічні системи та конструкції та виявляти в них суперечності.
  • Розвиток риторичних навичок - дебати сприяють оволодінню усним мовленням та мистецтвом переконання, надають навичок у складанні текстів промов та публічному виступі з ними, розвивають вміння тримати себе перед аудиторією.
  • Розвиток вміння працювати з людьми - дебати виховують вміння працювати в колективі (команді, клубі), бути толерантними до протилежних думок, вислуховувати та розуміти контраргументи, повагу до людей.

Соціальний ефект Дебатів

Проте чи не найважливішим ефектом Дебатів е соціальний. Його сутність полягає у тому, що в будь-якій країні, в будь-якому місті, в будь-якому навчальному закладі, де постійно грають в дебати відбувається утворення "дебатної громади (субкультури)", тобто відбувається перенесення ігрових зв'язків у реальне життя. На практиці даний процес полягає в перенесенні спілкування між учасниками Дебатів з рамок гри у повсякденне життя. Тобто навколо дебатного клубу згуртовуються усі його учасники (дебатери, тренери). Виникнення подібних громад обумовлене зацікавленістю учасників дебатного клубу у перманентному високоінтелектуальному спілкуванні. Висока згуртованість членів дебатних громад, яку обумовлює ігровий характер Дебатів (адже усі члени громади відчувають свою приналежність до гри, як чогось відокремленого від решти світу), високий рівень інтелекту її учасників - дані характеристики роблять дебатні громади унікальним явищем у соціальній структурі українського суспільства. Отже, можна сказати, що дебатні громади є одним з найкращих способів виконання мети, яку неодноразово ставили перед собою держава та різні громадські організації, а саме - виховання інтелектуальної еліти України.

Дебати та сучасна система освіти

Названі вище позитивні ефекти Дебатів відповідають завданням, поставленим перед освітніми галузями "Мови та література" й "Суспільствознавство" у Базовому навчальному плані (БНП) основної та старшої школи проект Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Зокрема, у якості завдань освітньої галузі "Мови та література" БНП визначає:

"Виховання потреби у вивченні мови; вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях: під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету; засвоєння учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок; ознайомлення учнів з мовною системою як основою для формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок; формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу і людства."

У якості завдань, що поставлені перед освітньою галуззю "Суспільствознавство", БНП визначає:

"Формувати в учнiв життєво важливi компетентностi через певну сукупність знань про людину, суспільство, закони економічного розвитку; створювати умови для формування критичного мислення та адекватного оцінювання суспільних і економічних явищ та процесів, застосовуючи при цьому науково обгрунтовані критерії і принципи; сприяти формуванню особистісного ставлення, досвіду емоційно-ціннісної діяльності, визначенню власної активної позиції з метою раціонального вибору та досягнення власного добробуту і розвитку країни."

Отже, гра Дебати відповідає загальним сучасним тенденціям розвитку, а також завданням, що стоять перед українською освітою.

Більшість наведених позитивних ефектів Дебатів носять практичний характер, тобто вони являють собою практичні навички, які здобуваються учасниками гри в самому її процесі, та можуть бути використані ними у своїй наступній професійній діяльності та повсякденному житті.

"Існує суспільний стереотип: школа - лише підготовка до життя. Категорично не згоден. Школа - це й є саме життя, до того ж, поза всяким сумнівом, одна з найцікавіших його сторінок. Отже, необхідно формувати в учнів навички, необхідні в їх повсякденному, в тому числі, й сьогоднішньому житті." (З інтерв'ю начальника головного управління змісту освіти МОН України Павла Полянського щотижневику "Дзеркало тижня", 2003, №3)

Дебати вчать виконанню найрізноманітніших операцій із знанням (інформацією). По суті, Дебати можуть забезпечити освітні галузі та предмети універсальним інструментарієм, який би надав можливість учням виконувати різноманітні операції із набутим ними знанням (використовувати, реалізовувати його, а не просто відтворювати). Це, у свою чергу, забезпечило б перетворення учнів на активних суб'єктів навчального процесу.

"Сума знань, отримана учнем, має велике значення, але це не єдиний і, можливо, навіть не завжди головний критерій. Учбовий процес повинен виконувати ще, як мінімум, дві функції: навчити учня навчатися, самостійно засвоювати знання й виробити у нього вміння трансформувати набуті знання у важливу життєву компетентність. Це непроста проблема, адже сьогоднішня система контролю знань нерідко спонукає учнів до того, щоб на уроці або іспиті переказати ту чи іншу інформацію. З умінням використовувати знання поки набагато складніше." (З інтерв'ю міністра освіти та науки України Василя Кременя щотижневику "Дзеркало тижня", 2003, №4)

Дебати надають можливість їх учасникам динамічно інтегрувати (об'єднати) знання, здобуте ними у різних галузях знань (історії, економіці, політології, соціології) в єдину, цілісну, консолідовану концепцію - "міні-світогляд". Це дозволяє людині не просто швидко адаптуватися до змін у суспільстві, але й виступати творцем та конструктором подібних змін.

Дебати мають два аспекти, що тісно пов'язані між собою, - ігровий та навчальний. Школяр, граючи, навчається, а навчаючись - грає!